Курс

Фиксирана техника

Курс Фиксирана техника

Курсът „Фиксирана техника“ е най-старият и най-търсен курс в Клиника ВАЛОР.

Основните цели на курса са:

 • предоставяне на основна информация за съвременните фиксирани техники, техните цели, преимущества и особености;
 • клинични демонстрации с практическа насоченост;
 • добиване на начални практически умения от курсистите.

Разглежданите теми включват:

 • историческо развитие и принципи на действие на системите Edgewise и Straight-wire;
 • основни инструменти и материали при работа с фиксирана техника;
 • планиране, подготовка и поставяне на фиксирана техника;
 • фази на лечение с фиксирана техника;
 • опора и методи за създаване на място при лечение с фиксирана техника;
 • биология на зъбното движение;
 • сили при преместване на зъбите;
 • ластици, прилагани за коригиране на интра- и интермаксиларните съотношения;
 • апроксимална емайлова редукция в хода на ортодонтското лечение;
 • рецидив и ретенция при ортодонтско лечение;
 • особености при прилагане на Straight-wire и Edgewise standard;
 • проблеми при прилагане на фиксирана техника;
 • препоръки и практически съвети при работа с фиксирана техника.

Отличителна характеристика на курса е демонстрирането на мнозинството етапи от ортодонтското лечение по време на клинични демонстрации с предварително подбрани случаи. Това позволява запознаването на курсистите с реалните клинични предизвикателства и трудности при работа с фиксирана техника.

Около 40% от времето е посветено на практически занимания, като практическата подготовка включва:

 • планиране на положението на брекетите върху модели;
 • залепване на брекети на модели;
 • огъване на извивки за преместване на зъбите вертикално и медио-дистално;
 • огъване на идеални дъги;
 • огъване на дъги с ретракционни извивки;
 • подготовка на индивидуална зъбна дъга;
 • планиране на стрипинг върху модели;
 • огъване на ретенционна дъга.

Курсът е разпределен в три части, които се провеждат в рамките на една година. Всяка част е с продължителност два дни (събота и неделя), по десет часа. Това разпределение позволява по-детайлно разглеждане на информацията и споделяне на конкретен практически опит за отделните етапи на лечението. Осигурява се възможност за прилагане, обогатяване и развиване на информацията от курсистите във времето между отделните части на курса. Предимство също е и възможността за наблюдаване на по-голям брой клинични случаи.