Курс

Биомеханика

Курс Биомеханика

Курсът „Биомеханика в ортодонтията – основни принципи и клинично приложение” е първият специализиран ортодонтски курс в България, разглеждащ теоретичните постановки и клиничното приложение на биомеханиката в ортодонтската практика.


Основните цели на курса са:

 • Предоставяне на информация, свързана с:
 • механика;
 • сила – параметри и видове сили, момент на силата, двойка сили;
 • центрове на гравитация, на съпротивление, на ротация;
 • основни типове зъбни движения;
 • силови системи – триещи и нетриещи (статично детерминирани и недетерминирани);
 • видове огъвания на дъгите;
 • приложение на принципите на биомеханиката при използването на екстраорален апарат, лицева маска, лип-бъмпър, апарат за бързо разширение, използване на интермаксиларни ластици, лингвална пластинка, транспалатинална дъга.
 • Добиване на умения за анализ на силови системи при прилагане на ортодонтски апарати при планиране ефекта от ортодонтско лечение.


Разглеждат се следните основни теми:

 • Основни понятия и биомеханични принципи, прилагани в ортодонтията.
 • Приложение на биомеханиката при лечение на ЗЧД с основни ортодонтски апарати.
 • Приложение на биомеханиката при лечение на ЗЧД с фиксирана техника.


Около 50% от времето е отделено за практически занимания, свързани с:

 • Изясняване на основни понятия и определяне на центъра на съпротивление.
 • Разглеждане на действието на дъгите при фиксирана техника:
 • при симетрично и асиметрично активиране;
 • при приложение на 'полезна дъга' /utility arch/;
 • при приложение на интрузионна и екструзионна дъги.
 • Разглеждане на силови системи при прилагане на:
 • пружинка за вестибуларно преместване на кучешки зъб;
 • транспалатинална дъга.


Курсът се провежда в два последователни дни /събота и неделя/. Примерната програма на курса е:

събота

09:00 - 10:30
Лекция "Основни понятия и биомеханични принципи, прилагани в ортодонтията."
11:00 - 13:30
Лекция "Основни понятия и биомеханични принципи, прилагани в ортодонтията."
13:00 - 16:00
Упражнения

неделя

08:30 - 10:00
Упражнения
10:30 - 12:30
Лекция "Приложение на биомеханиката при лечение на ЗЧД с основни ортодонтски апарати."
12:00 - 13:30
Упражнения. Решаване на клинични задачи